Regulamin Sklepu Internetowego PYspace.pl

Plik do pobrania:
Regulamin Sklepu Internetowego PYspace.pl - ważny do 18.04.2024
Regulamin Sklepu Internetowego PYspace.pl - ważny od 19.04.2024

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego PYspace.pl dostępnego pod adresem https://pyspace.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie i załącznikach do niego pojęcia oznaczają:
  1. Dostawa - umowa usługi transportu lub transportu i wniesienia, a także pobrania płatności, w wypadku wyboru jako sposobu płatności przez Kupującego „za pobraniem”. Warunki Dostawy i płatności określają szczegółowo Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży,
  2. Dzień Roboczy - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – z wyjątkiem, gdy na ten dzień przypada dzień ustawowo wolny od pracy,
  3. Formularz Rejestracji - funkcjonalność sklepu internetowego (z oznaczeniem pól obowiązkowych i nieobowiązkowych), za pomocą której dokonuje się rejestracji Konta Użytkownika poprzez jego prawidłowe wypełnienie,
  4. Formularz Zamówienia - strona podsumowania Zamówienia, na której Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany dokonuje Zamówienia z użyciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w efekcie czego może dojść do zawarcia Umowy Sprzedaży,
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Konto Użytkownika/Konto - określony unikalnym identyfikatorem login - adres poczty elektronicznej Użytkownika podawany podczas rejestracji Konta Użytkownika, umożliwiający razem z hasłem każdorazowe korzystanie z Konta Użytkownika zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym dotyczący konkretnego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności złożenie Zamówienia,
  7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego w postaci elektronicznego formularza, za pomocą którego Kupujący dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia, Zamówienia lub modyfikacji wyboru Produktu; umieszczenie Produktu w Koszyku nie stanowi jego rezerwacji,
  8. Kupujący – Użytkownik zarejestrowany, Użytkownik niezarejestrowany, który składa Zamówienie, lub z którym zawarta zostaje Umowa Sprzedaży, w tym Konsument,
  9. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez/lub w imieniu Usługodawcy,
  10. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży/ Ogólne Warunki – podstawowe warunki i zasady dotyczące praw i obowiązków stron Umowy Sprzedaży i zasad jej realizacji,
  11. Potwierdzenie Zamówienia – wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika wiadomość potwierdzająca, że złożone Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego; potwierdzenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży,
  12. Produkt/Produkty oraz Towar/Towary – przedmiot/przedmioty, prezentowany/prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogący/mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży; każdy Produkt ma nadany indywidualny indeks,
  13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego PYspace.pl,
  14. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego,
  15. Sklep Internetowy - dostępny pod adresem elektronicznym https://PYspace.pl serwis internetowy prowadzony na rzecz Sprzedającego, z wykorzystaniem Usługi, służący zawarciu Umowy Sprzedaży i Dostawy Produktu oraz uzyskaniu informacji o Produkcie,
  16. Sprzedający/Usługodawca – ANTWERP FP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000691794, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7010712349, REGON: 368138845,
  17. Treść - komentarze, oceny, opinie zamieszczane przez Użytkownika Sklepu Internetowego w Sklepie Internetowym,
  18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży podlegająca prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zdefiniowana w ustawie Kodeks cywilny oraz w ustawie o prawach konsumenta, zawierana na odległość,
  19. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiająca realizację procesu zakupu i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, umieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, dostarczanie Newslettera,
  20. Użytkownik Sklepu Internetowego/Użytkownik – każdy kto korzysta ze Sklepu Internetowego,
  21. Użytkownik niezarejestrowany („Gość”) - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego jedynie za pośrednictwem dedykowanego dla Gościa Formularza Zamówień, nie wymagającego rejestracji Konta,
  22. Użytkownik zarejestrowany (posiadacz Konta) - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego w efekcie zarejestrowania Konta Użytkownika,
  23. Zamówienie/Zamówienia – oświadczenie/oświadczenia Kupującego określające Produkt/Produkty mające stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce i termin Dostawy, cenę i formę płatności, zawarte w Formularzu Zamówienia, umożliwiające identyfikację Kupującego.

II. Sklep Internetowy wymagania techniczne, ogólne zasady korzystania.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie łącznie następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. używanie przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
  2. włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookies”.
 2. Zdjęcia Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, a zaprezentowany wygląd Produktu i sposób jego aranżacji może nieznacznie odbiegać od wyglądu Produktu dostarczonego Kupującemu. Różnice mogą wynikać między innymi z takich parametrów jak oświetlenie, rodzaj i ustawienie monitora. Prezentacja Produktu umożliwia także zapoznanie się z właściwościami, gabarytami, wagą, parametrami jakościowymi, technicznymi, użytkowymi Produktu oraz sposobem jego montażu, a także parametrami Produktu w opakowaniu.
 3. Sklep Internetowy nie może być wykorzystywany przez Kupującego do zakupu ponad dopuszczone przez Sprzedającego ilości określone w pkt. 4 lub zakupu Produktu w celu dalszej sprzedaży.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego można dokonać jednorazowo Zamówienia na pięć sztuk jednego Produktu (dany indeks).

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego.

A. Konto Użytkownika zarejestrowanego.

 1. W celu korzystania z Konta Użytkownika zarejestrowanego należy dokonać rejestracji Konta Użytkownika zarejestrowanego. Proces rejestracji polega na wypełnieniu Formularza Rejestracji poprzez zdalne wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych obowiązkowych, w tym danych osobowych takich jak: imię i nazwisko. W trakcie rejestracji Użytkownik samodzielnie wprowadza login, po czym na wskazany e- mail przesyłany jest link celem umożliwienia weryfikacji i rejestracji Konta Użytkownika zarejestrowanego.
 2. Hasło do Konta Użytkownika zarejestrowanego ustalane jest indywidualnie w trakcie rejestracji Konta przez Użytkownika zarejestrowanego.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje akceptacji odpowiednich pól wyboru odnoszących się do Regulaminu i Polityki Prywatności. Bez podania wszystkich niezbędnych danych do rejestracja Konta nie jest możliwa jego rejestracja.
 4. Każde Konto jest przypisane tylko do jednego Użytkownika zarejestrowanego. Konto dostępne jest po podaniu loginu i hasła. Użytkownik zarejestrowany ponosi całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie loginu i hasła. Użytkownik zarejestrowany ponosi wszelkie i pełne skutki odpowiedzialności za udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży przez te osoby trzecie.
 5. Rejestracja Konta Użytkownika oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usług.
 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny, w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na złożone Zamówienie, Umowę Sprzedaży zawartą przed dokonaniem wypowiedzenia.
 7. W wypadku wypowiedzenia, wygaśnięcia Usługi, Konto staje się nieaktywne i niedostępne do korzystania w terminie do 30 dni od daty odpowiednio wypowiedzenia, wygaśnięcia Usługi. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie zawarł przy użyciu Konta żadnej Umowy Sprzedaży Konto tego Użytkownika zarejestrowanego jest zanonimizowane /usuwane. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany zawarł przy użyciu Konta co najmniej jedną Umowę Sprzedaży Konto jest usuwane, jednak dane które są niezbędne z uwagi na cel, zakres Umowy Sprzedaży, związane z nią obowiązki regulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującymi pozostają dostępne dla Sprzedającego przez wymagany prawem okres.

B. Użytkownik niezarejestrowany/ Gość.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego w zakresie dokonywania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży oraz Usług możliwe jest bez rejestracji Konta z wykorzystaniem formuły „Gość”.
 2. Przed złożeniem każdorazowego Zamówienia Gość zobowiązany jest do wypełnienia stosownego Formularza Zamówień, dedykowanego dla Gościa poprzez wprowadzenie obowiązkowych, wymaganych przez Sprzedającego danych. Dane obowiązkowe to między innymi dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Gościa, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu i adres dostawy Produktu. Użytkownik niezarejestrowany powinien zaakceptować treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży i Polityki Prywatności.
 3. Każdorazowe korzystanie z formuły Gość oznacza zawarcie pomiędzy Gościem, a Sprzedającym umowy o oświadczenie Usług.
 4. Umowa Usługi wygasa z chwilą, gdy:
  1. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji przez Sprzedającego i nie dojdzie tym samym do zawarcia Umowy Sprzedaży,
  2. Umowa Sprzedaży została wykonana przez strony lub nie może być wykonana z uwagi na nieprawidłowe dane podane przez Gościa.

IV. Składanie Zamówienia/Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Ogólne Warunki na jakich zawierana jest Umowa Sprzedaży dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego https://pyspace.pl/pages/ows i stanowią załącznik do Regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży i jej realizacja możliwa jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Składanie Zamówienia może nastąpić z wykorzystaniem Konta Użytkownika zarejestrowanego lub z wykorzystaniem formuły „Gość” bez konieczności rejestrowania Konta.
 4. W wypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany przy składaniu Zamówienia jako „Gość” posłuży się e- mailem możliwe będzie złożenie Zamówienia, przy czym dane i informacje co do tego Zamówienia zostaną zachowane na Koncie.
 5. W wypadku, gdy Użytkownik dokonuje zakupu jako „Gość”, a następnie zarejestruje Konto Użytkownika zarejestrowanego to Zamówienie takie będzie widoczne i zarejestrowane na Koncie.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać każdego dnia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w efekcie awarii lub prac modernizacyjnych działanie Sklepu Internetowego ulegnie zawieszeniu lub nastąpią skutki działania wynikające z Siły Wyższej.
 7. Złożone Zamówienia są realizowane zgodnie z warunkami Umowy Sprzedaży.
 8. Zamówienie wymaga wypełnienia obowiązkowych pól Formularza Zamówienia odpowiednio przez Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika niezarejestrowanego.
 9. Kupujący dokonuje wyboru spośród Produktów prezentowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym. Kupujący ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na gabaryty Towaru oraz szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej w miejscu Dostawy Towaru celem oceny możliwości wniesienia. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości wniesienia Towaru w paczkach lub wymagających złożenia (uwzględniając parametry opakowania).
 10. Wybrany Produkt umieszcza się w Zamówieniu poprzez dodanie do Koszyka. Formularz automatycznie wskazuje jedną sztukę Produktu; w celu zakupu innej ilości lub rezygnacji należy dokonać odpowiedniej modyfikacji przy użyciu przycisków "+" lub "-". W celu dodania kolejnego Produktu do Zamówienia należy dodać go do Koszyka na zasadach opisanych powyżej. Przy czym niemożliwe jest złożenia Zamówienia powyżej pięciu sztuk jednego Produktu (dany indeks).
 11. Cena Produktu umieszczona jest stronie Produktu i przenoszona/przeliczana jest przez liczbę produktów w Koszyku.
 12. W Formularzu Zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności za Zamówienie:
  1. Płatność online z wykorzystaniem Przelewy24 – wybierając tzw. płatność online możliwa jest płatność:
   1. szybkim przelewem,
   2. kartami płatniczymi,
   3. Blik,
   4. e-Raty,
   5. P24NOW,
   6. PayPo,
  2. b. Płatność za pobraniem – płatność gotówką lub kartą płatniczą dokonywana przy Dostawie Towaru; przy czym ten sposób płatności ograniczony jest do kwoty 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy) liczonej łącznie jako cena za Towar i cena Dostawy, za jedno Zamówienie.
 13. Kupujący dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia w Formularzu Zamówienia. Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online, kartą płatniczą, jednym z systemów ratalnych- zależy od spełnienia dodatkowych warunków stawianych przez podmiot oferujące te formy płatności.
 14. Kupujący wskazuje miejsce Dostawy określając jego poszczególne dane zgodnie z polami Formularza Zamówienia. W wypadku Użytkownika zarejestrowanego podany przy rejestracji Konta adres traktowany jest jako domyślny adres Dostawy, a jego zmiana wymaga odpowiedniego wskazania w polach Formularza Zamówienia.
 15. Przed złożeniem i akceptacją Zamówienia Kupujący ma obowiązek dokonania weryfikacji wszystkich wprowadzonych do Formularza Zamówienia danych.
 16. Skuteczne złożenie Zamówienia wymaga zapłaty, co oznacza, że nieopłacone Zamówienia nie będą procedowane przez Sprzedającego. Kupujący ma obowiązek zaznaczyć opcję „Zamawiam, z obowiązkiem zapłaty”. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 17 Kupujący ma obowiązek dokonania płatności w terminie 48 h od złożenia Zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w punkcie 12a”, podpunkty „i”, „ii”, iii” brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 48h liczonych od momentu złożenia Zamówienia, skutkuje brakiem realizacji Zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego Zamówienia tego samego Produktu.
 17. W wypadku wyboru jako sposobu płatności – „za pobraniem”, realizacja Zamówienia następuje po uprzedniej autoryzacji złożonego Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy pracownika Sprzedającego z Kupującym. Ta forma płatności związana jest z dodatkową opłatą naliczaną automatycznie w Koszyku.
 18. W wypadku wyboru jako sposobu płatności e-Raty, P24NOW, PayPo należność za Zamówienie pobierana jest jako płatność z góry, pochodząca ze środków z przyznanego kredytu konsumenckiego, co oznacza, że termin Dostawy Towaru liczony jest od następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu płatności od instytucji finansowej udzielającej kredytu konsumenckiego.
 19. Zmiana złożonego Zamówienia nie jest możliwa.
 20. Realizacja części Zamówienia, np. z powodu braku dostępności Produktu lub oczekiwania na Produkt jest możliwa po ustaleniu pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zasad zmodyfikowanej Umowy Sprzedaży.
 21. Sprzedający informuje o statusie Zamówienia przesyłając na e–mail Kupującego odpowiednią informację.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu Internetowego.

A. Ogólne.

 1. Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Usług Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Polityki Prywatności, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zwyczajami,
  2. korzystania z Usług Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  3. niepodejmowania działań służących uzyskaniu informacji prawnie chronionych, których nie jest adresatem,
  4. niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym,
  5. podawania prawdziwych danych i informacji związanych z realizacją Usługi, Umowy Sprzedaży,
  6. informowania Sprzedawcy o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.
 2. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, usterki, wady, przerwy w świadczeniu Usługi Sklepu Internetowego Użytkownik Sklepu Internetowego może zgłaszać na adres mailowy kontakt@pyspace.pl
 3. Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo powiadomić o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z publikowanymi Treściami. Powiadomienia należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@pyspace.pl

B. Prawa i obowiązki Sprzedającego.

 1. Sprzedający nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia, nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Sklepu Internetowego, w szczególności w celu jego rozbudowy, konserwacji, aktualizacji,
  2. zmiany parametrów Konta oraz cech i funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu Internetowego, Konta po uprzedniej informacji przesłanej do Użytkowników zarejestrowanych oraz odbiorców Newslettera ze stosownym, co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W wypadku naruszenia przez Użytkownika zarejestrowanego obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedający, bez uszczerbku dla innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Sprzedający podejmuje starania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzeć wszelkie zgłoszone pytania, zastrzeżenia, usterki, wady, informacje o przerwach złożone przez Użytkownika Sklepu Internetowego w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że postanowienie to nie stosuje się do procedury reklamacji Towarów.

VI. Polityka Prywatności.

 1. Zasady Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych określa załącznik do Regulaminu, dostępny także w zakładce: https://pyspace.pl/pages/polityka-prywatnosci.

VII. Newsletter.

 1. Użytkownik Sklepu Internetowego który:
  1. wyraził zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego Newslettera,
  2. wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. wskaże adres e- mail Użytkownika Sklepu Internetowego, będzie otrzymywał na wskazany adres e- maila Newsletter.
 2. W wypadku, gdy Użytkownik Sklepu Internetowego chce wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera przy rejestracji Konta może dokonać tego klikając w odpowiedni link.
 3. Newsletter służy w szczególności do przekazywaniu informacji o Produktach, nowościach, promocjach, ofertach, działalności, akcjach Sprzedającego.
 4. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.
 5. Użytkownik Sklepu Internetowego korzystający z Newslettera może w każdym momencie złożyć bez podania przyczyny rezygnację z Newslettera za pośrednictwem linku „wypisz się”.
 6. Użytkownik Sklepu Internetowego może składać reklamacje dotyczące usługi Newslettera za pośrednictwem e-maila: kontakt@pyspace.pl.

VIII. Treści.

 1. Użytkownik Sklepu Internetowego może zamieszczać dobrowolnie, nieodpłatnie Treści. Treści zamieszczone w Sklepie Internetowym mogę stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z momentem publikacji Treści (także nieukończonej) Użytkownik udziela licencji Usługodawcy/Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenaszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji do korzystania przez Usługodawcę/Sprzedającego z utworu. Korzystanie polega w szczególności na publikacji utworów w Sklepie Internetowym, oraz w innych wydawnictwach. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich znanych w momencie publikacji pól eksploatacji, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. W zakresie w jakim Użytkownik ma możliwość zamieszczenia w Sklepie Internetowym Treści, Usługodawca jest dostawcą usługi pośredniej (usługi hostingu) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31 – akt o usługach cyfrowych. Pozostałe usługi dostępne w Sklepie Internetowym nie mają charakteru usługi pośredniej i nie podlegają pod ww. akt prawny.
 4. Usługodawca wyznaczył punkt kontaktowy, dostępy pod adresem kontakt@pyspace.pl. Punkt umożliwia bezpośrednią komunikację z Użytkownikami, organami państw członkowskich, Komisją oraz Radą Usług Cyfrowych. Komunikacja z punktem kontaktowym może odbywać się w języku polskim i angielskim.
 5. Sklep Internetowy umożliwia publikację merytorycznych, rzeczowych, zgodnych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego Treści (w tym komentarzy, uwag, ocen, opinii, dotyczących Produktów).
 6. Zamieszczane Treści muszą spełniać następujące warunki:
  1. być autorstwa Użytkownika i nie mogą naruszać żadnych praw autorskich osobistych i majątkowych innych osób, nie mogą być plagiatem,
  2. nie mogą stanowić groźby,
  3. nie mogą zawierać słów wulgarnych, treści obraźliwych,
  4. nie mogą odnosić się do kwestii rasy, narodowości czy religii, nie mogą naruszać dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego,
  5. nie mogą zawierać odniesień do podmiotów konkurencyjnych względem Sprzedającego, ani linków i innych odniesień przekierowujących poza Sklep Internetowy;
  6. nie mogą zawierać treści zabronionych przez obowiązujące prawo,
  7. nie mogą stanowić reklamy podmiotów, produktów w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  8. nie mogą zawierać treści szkodzących Sprzedającemu oraz grupie do której należy;
  9. nie mogą zawierać treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym;
  10. nie mogą rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny,
  11. nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich, zwłaszcza Użytkownika Sklepu Internetowego, ani pracownika Sprzedającego, z którym się kontaktował,
  12. powinny odnosić się do Produktu lub tekstu, który jest komentowany.
 7. Treści nie mogą również zawierać treści nielegalnych rozumianych jako informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, nie są zgodne z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Uchybienie warunkom z ust. 6 lub 7 stanowi naruszenie Regulaminu.
 9. Użytkownicy mają możliwość wysłania Usługodawcy zgłoszenia dotyczącego występowania w Sklepie Internetowym Treści nielegalnych o których mowa w ust. 7. Usługodawca udostępnia w tym celu dedykowany formularz do którego dostęp możliwy jest poprzez skorzystanie z funkcji zgłaszania treści nielegalnych znajdującej się w części Sklepu Internetowego zawierającej opinie o produktach (przycisk „Zgłoś nielegalne treści”). Usługodawca informuje zgłaszającego o otrzymaniu zgłoszenia, a następnie o podjętej decyzji. Decyzja może stwierdzać brak zidentyfikowania przez Usługodawcę Treści nielegalnych lub potwierdzić ich występowanie. W razie stwierdzenia występowania w Sklepie Internetowym treści nielegalnych, podejmowane są działania, o których mowa w ust. 12. Gdy znane są elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego, Usługodawca przedstawi decyzję wraz z uzasadnieniem, od której zgłaszający mogą się odwołać. Dla skutecznego rozpatrzenia odwołania konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska oraz faktów na których oparte jest odwołanie. Do odwołania stosuje się pkt X Regulaminu. Odwołujący się mają prawo zaskarżenia decyzji Usługodawcy do sądu powszechnego na zasadach ogólnych.
 10. Usługodawca może również samodzielnie i dobrowolnie – zarówno przed publikacją Treści, jak i po ich publikacji - weryfikować zgodność Treści z warunkami o których mowa w Regulaminie, co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy za przechowywane Treści, w sytuacji braku faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach lub w sytuacji, gdy Usługodawca podejmie bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści, gdy taką wiedzę uzyska. Przepisy prawa nie nakładają jednak na Usługodawcę obowiązku monitorowania przekazywanych Treści. Samodzielna weryfikacja Treści mająca na celu wykrycie, identyfikację i usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do nielegalnych lub niezgodnych z Regulamin Treści, prowadzona jest w sposób niezautomatyzowany. Jej prowadzenie oraz zakończenie, w tym stałe albo okresowe, uzależnione jest wyłącznie od decyzji Usługodawcy.
 11. W razie dokonania samodzielnej, uprzedniej weryfikacji Treści, Usługodawca po stwierdzeniu występowania Treści naruszających warunki o których mowa w ust. 6 lub 7, podejmuje bezzwłocznie decyzję o niepublikowaniu Treści albo publikacji zmoderowanej Treści w zakresie w jakim nie narusza wskazanych warunków.
 12. W razie dokonania samodzielnej weryfikacji lub otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Użytkownika, Usługodawca po stwierdzeniu występowania w Sklepie Internetowym Treści naruszających warunki o których mowa w ust. 7 lub 8, podejmuje bezzwłocznie jedną z następujących decyzji: (i) o dokonaniu moderacji Treści w części zawierającej informacje naruszające wskazane warunki, (ii) o uniemożliwieniu dostępu do Treści; (iii) o usunięciu Treści.
 13. Stosując ograniczenia o których mowa w ust. 11 i 12, Usługodawca działa w sposób obiektywny i proporcjonalny, uwzględniając wolność wypowiedzi i prawo do merytorycznej krytyki. Decyzje podjęte na tej podstawie pozostają w mocy do czasu ich uchylenia, chyba że przywrócenie opinii nie jest z przyczyn technicznych możliwe.
 14. Usługodawca nie przedstawia uzasadnienia dotyczącego decyzji podjętej na podstawie ust. 11 i 12, gdy nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych Użytkownika, który zamieścił Treść. Użytkownicy mają jednak prawo do odwołania się od podjętej decyzji, na zasadach wskazanych w ust. 9 oraz zaskarżenia jej do sądu na zasadach ogólnych.

IX. Prawa autorskie.

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego i wszelkie zawarte w niej treści, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Ochronie podlegają prawa własności intelektualnej w tym znaki towarowe zamieszczone na Stronie Internetowej.
 3. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone i ograniczone jedynie dla potrzeb własnych o niekomercyjnym charakterze, zgodnie z Regulaminem.

X. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usługi.

 1. Reklamacje w sprawie Usług należy składać pisemnie, na adres Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@pyspace.pl
 2. Reklamacja w szczególności może dotyczyć niewykonania, nienależytego wykonania Usługi.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko osoby składającej reklamację,
  2. opis przedmiotu reklamacji.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji. Odmowa uznania reklamacji zawiera uzasadnienie.

XI. Komunikacja.

 1. Niektóre komunikaty nadawane przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną będą generowane automatycznie przez system teleinformatyczny. Wiadomości te będą opisane np: „Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać”. Użytkownik Sklepu Internetowego akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości, że ani Usługodawca ani Sprzedający nie będą mieli możliwości zapoznania się z treścią odpowiedzi, które przesłana byłaby zwrotnie w trybie odpowiedzi na wygenerowaną automatycznie wiadomość.
 2. Adresy korespondencyjne Usługodawcy/Sprzedającego można znaleźć na stronie https://pyspace.pl/pages/contact.

XII. Zmiany Regulaminu.

 1. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym o planowanych zmianach Regulaminu zobowiązany jest powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu zastrzeżone są jedynie z ważnych przyczyn, którymi są:
  1. zmiany przepisów prawa które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki w zakresie świadczenia Usługi lub Umowy Sprzedaży;
  2. zmiany w strukturze organizacyjno-prawnej Sprzedającego lub zmiana danych identyfikacyjnych Sprzedającego wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiana Usługodawcy lub jego danych identyfikacyjnych wskazanych w Regulaminie;
  4. wątpliwości interpretacyjne powstałe przy stosowaniu Regulaminu, które nakazują doprecyzowanie treści postanowień Regulaminu;
  5. zmiany w zakresie świadczenia Usługi wynikające z przyczyn technicznych, technologicznych (aktualizacje, zabezpieczenia), wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedającego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi;
  6. decyzje z zakresie podejmowanych działań promocyjnych i marketingowych dotyczące Produktów;
  7. obowiązek Sprzedającego dostosowania się do treści prawomocnych, wykonalnych: orzeczeń, postanowień, decyzji, nakazów, wytycznych wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, sądy.
 3. Powiadomienie Użytkowników zarejestrowanych o zmianach Regulaminu nastąpi drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
 4. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu stosuje się dotychczasowe zasady. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 5. Jeśli któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający podejmie działania w celu zastąpienia tych postanowień na nowe, zgodne z prawem niewadliwym prawnie postanowieniem.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym w zakładce Regulamin.
 2. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedający informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Załącznikami do Regulaminu są: Warunki Ogólne, Polityka Prywatności.
 4. Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży lub Usługi jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, Dostawy, Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Ewentualne spory z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem lub niebędącym osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 7. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2024 roku.