Ogólne Warunki Sprzedaży

Plik do pobrania: Ogólne Warunki Sprzedaży

Załącznik do Regulaminu

I. Postanowienia Ogólne.

 1. Ogólne Warunki zawierają podstawowe postanowienia Umowy Sprzedaży i stanowią istotną treść każdej Umowy Sprzedaży.
 2. Pojęcia i definicje pisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie.
 3. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający.
 4. Sprzedający ma obowiązek w ramach wykonania Umowy Sprzedaży dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 5. Podstawowym sposobem komunikacji Sprzedającego z Kupującym jest: adres poczty elektronicznej kontakt@pyspace.pl oraz numer telefonu +48 539013668
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

II. Cena, opłaty, płatności.

 1. Prezentowana cena Produktu wskazana jest w polskich złotych i zawiera wszelkie należności i podatki z tytułu zakupu Produktu.
 2. Wskazane ceny w Sklepie Internetowym dotyczą wyłącznie zakupu Produktu z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 3. Opłaty za Dostawę wedle wybranego wariantu przez Kupującego wskazane są w procesie koszykowym. Koszty Dostawy naliczane są w Koszyku w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym kosztem.
 4. W każdym wypadku Kupujący przed wyborem sposobu płatności jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami płatności świadczonymi przez operatorów płatności internetowych lub partnerów logistycznych zamieszczonymi w zakładce „Płatności”.
 5. Sprzedający oferuje w Sklepie Internetowym między innymi Produkty (meble), które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Produktów zależy od sposobu realizacji przez Konsumenta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść do 136 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć złotych) zł za Produkt. (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”).

III.Dostawa.

 1. Sklep Internetowy realizuje Dostawy wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Zamówień w Sklepie Internetowym realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych, które specjalizują się w transporcie towarów wielkogabarytowych (np. mebli), dostępnych dla Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Opłaty za Dostawę wedle wybranego wariantu przez Kupującego wskazane są w procesie koszykowym. Kupujący ma do wyboru dwa rodzaje Dostawy:
  1. z wniesieniem,
  2. bez wniesienia.
 4. Zamówienia złożone w dni inne niż Dzień roboczy są traktowane jako złożone do godziny 11.00 w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia Zamówienia.
 5. Dostawa następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia,  licząc od następnego Dnia Roboczego od opłacenia Zamówienia lub w wypadku Zamówień „ za pobraniem” od następnego Dnia Roboczego liczonego od dnia jego potwierdzenia. Termin wysyłki widoczny jest na listingach produktowych, a przewidywana data dostawy na karcie produktu.
 6. Koszty Dostawy naliczane są w Koszyku w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym kosztem.
 7. Cena za Dostawę wyliczona w momencie składania Zamówienia jest ostateczna.
 8. Dostawy na adres wskazany przez Kupującego są realizowane w Dni robocze w godzinach 08:00-20:00.
 9. Kupujący w momencie odbioru Towaru ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w tym jej opakowania. Sprzedający wskazuje, że stan opakowania nie powinien budzić zastrzeżeń, w szczególności opakowanie powinno być zamknięte i pozbawione jakichkolwiek uszkodzeń.
 10. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć miejsce Dostawy w sposób umożliwiający bezpieczne dostarczenie przesyłki.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia oraz ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody z Dostawcą.
 12. Kurier podejmie dwie próby dostarczenia Towarów. Druga nieudana próba Dostawy powoduje, że kolejna Dostawa na wskazany przez Kupującego adres Dostawy może zostać zrealizowana wyłącznie na dodatkowy koszt Kupującego.
 13. W wypadku dwóch nieudanych prób Dostawy Sprzedający wezwie Kupującego do zapłaty za kolejną Dostawę z podaniem co najmniej 3 dniowego terminu i zagrożeniem, że w razie jego upływu Sprzedający odstąpi od Umowy Sprzedaży i dokona obciążenia Kupującego kosztami pierwszej Dostawy do Kupującego oraz kosztami Dostawy przesyłki z powrotem do Sprzedającego, tytułem poniesionej straty i naprawienia szkody z tytułu niewykonanej umowy Sprzedaży.
 14. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 13 i braku reakcji ze strony Kupującego, Sprzedający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – co powoduje, że własność Towaru przechodzi na Sprzedającego, a Kupujący nie ma obowiązku uiszczenia ceny. Umowa Sprzedaży zostaje uznana za niezawartą. Sprzedający ma prawo do potrącenia z kwoty zwracanej ceny kosztów o których mowa w pkt. 13.

IV. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w II pkt. 5 oraz IV pkt. 11. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia Dostawy Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: zwroty@pyspace.pl
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór Oświadczenia o odstąpienia dostępny jest w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożone w sposób, o którym mowa w pkt. 2.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Zwracany Towar należy zabezpieczyć i zapakować w sposób odpowiedni, zapobiegający uszkodzeniom. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Kupujący.
 14. Koszty zwrotu ponosi Kupujący, który odstępuje od Umowy Sprzedaży.
 15. Kupujący samodzielnie decyduje o sposobie zwrotu Towaru. Zwrot towaru następuje na adres 05-806 Sokołów, ul. Sokołowska 24 z dopiskiem „rampa 51”.
 16. Sprzedający zaleca, ale nie zobowiązuje do skorzystania w zakresie zwrotu Towaru z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się w transporcie tego typu towarów (np. DTS Transport Sp. z o.o. świadczącej usługi pod marką "ZADBANO”).
 17. Kupujący ma obowiązek zapoznania się przed zleceniem usługi zwrotu Towaru z wszelkimi warunkami w tym cenowymi dotyczącymi świadczenia tej usługi u wybranego podmiotu.
 18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art.38 ustawy o Prawach konsumenta.

V. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towar. Towary objęte są rękojmią.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Podstawą reklamacji może być w szczególności:
  1. wada fizyczna Towaru,
  2. wada Dostawy,
  3. niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży z Zamówieniem.
 4. Reklamację można złożyć z wykorzystaniem Formularza reklamacji dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” lub w inny pisemny sposób.
 5. Sprzedający ma obowiązek odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia.
 6. W wypadku, gdy reklamacja nie zawiera wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do jej rozpatrzenia Sprzedający zwróci się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Kupującego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o dane niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.
 7. Kupujący może w ramach reklamacji:
  1. żądać usunięcia wady Towaru,
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
  3. żądać obniżenia ceny Towaru,
  4. odstąpić od Umowy Sprzedaży;
 8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia na rzecz Kupującego reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.
 9. W zakresie uprawnień Kupującego i sposobu rozpatrywania reklamacji stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o Prawach konsumenta.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży względem Kupującego nie będącego Konsumentem co do wad fizycznych lub prawnych Towaru na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego jest całkowicie wyłączona.

VI. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów.

 1. W wypadku, gdy Sprzedawca nie zgadza się z roszczeniem Konsumenta, który nie chce kierować sprawy na drogę postępowania sądowego, Konsument może skorzystać z:
  1. łącza elektronicznego do platformy ODR do których informacja znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. https://www.polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html – łącze udostępnianego przez UOKIK,
  3. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym,
  4. https://uokik.gov.pl/download.php?plik=15038- informatora UOKIK,
  5. Polubownego sądu konsumenckiego działającym przy inspektorze Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  6. Handlowej, powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów,
  7. w sprawie zakupów ratalnych – do Rzecznika Finansowego,
  8. mediacji.