Regulamin Programu Partnerskiego Ambasadorzy PYspace

§ 1

Zasady ogólne

 1. Regulamin Programu Partnerskiego Ambasadorzy PYspace określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, a Partnerem.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie https://ambasadorzy.pyspace.pl/ służące do kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji w szczególności odnośnie wysokości prowizji przysługującej Partnerowi, generowania linków.
  2. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę sprzedaży z Organizatorem,
  3. Organizator Programu - ANTWERP FP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000691794, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7010712349, REGON: 368138845,
  4. Program Partnerski Ambasadorzy PYspace / Program – program skierowany przez Organizatora do Partnera, którego celem jest współpraca pomiędzy Organizatorem i Partnerem w zakresie promocji Produktów oraz promocji sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie Organizatora; udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny,
  5. Produkt/Produkty – przedmiot/przedmioty, prezentowane przez Organizatora w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
  6. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawowej ma przyznaną zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będąca rezydentam w rozumieniu przepisów podatkowych, która ma ukończony 18 rok życia oraz osoba w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie i dostarczoną Organizatorowi. Partnerem nie może zostać osoba prawna, przedsiębiorca, który w zakresie przedmiotu swojej działalności świadczy usługi dotyczące pośrednictwa w sprzedaży w mediach elektronicznych oraz w pozostałych mediach, miejsca na cele reklamowe oraz świadczy wszelkie usługi podobne, niezależnie od tego, czy usługi takie świadczą rzeczywiście, czy tylko są wskazane w przedmiocie działalności. Partnerem może zostać pracownik Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej pod warunkiem posiadania pisemnej zgody Organizatora. Partnerami nie mogą zostać członkowie rodzin osób o których mowa w zdaniu poprzednim. (Za członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, osoby pozostające w bliskim stosunku osobistym i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika Organizatora.)
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego Ambasadorzy PYspace
  8. Sklep Internetowy - dostępny pod adresem elektronicznym https://pyspace.pl serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, służący do sprzedaży Produktów.
  9. Umowa Partnerska/Umowa – umowa określająca prawa i obowiązki Organizatora i Partnera dotyczące Programu, zawierana w efekcie akceptacji zgłoszenia, o którym mowa w § 3 przez Organizatora.
 3. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie są tożsame są z definicjami użytymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. Aby skorzystać z Programu konieczne jest spełnienie łącznie następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego w postaci tabletu lub smartfona;
  3. zaktualizowany program służący do odbioru poczty elektronicznej oraz zaktualizowana przeglądarka internetowa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych Partnera, Kupującego i osób odwiedzających Sklep Internetowy w wyniku działań Partnera, w szczególności w zakresie możliwości zapisywania i przechowywania plików „cookies” i innych, które mogą powodować nieprawidłowości w identyfikowaniu okoliczności od których zależne jest przyznawanie prowizji.

§ 2

Przystąpienie do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu konieczne jest zawarcie Umowy Partnerskiej oraz założenie Konta Partnera. Każdy Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera.
 2. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest podjęcie czynności wskazanych w Regulaminie, a w szczególności rejestracja Konta Partnera.
 3. Rejestracja Konta Partnera dokonywana jest poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem https://ambasadorzy.pyspace.pl/create-account/
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z prawdą. Partner ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich zmianach w tym zakresie niezwłocznie.
 5. Status Partnera otrzymuje się z momentem akceptacji zgłoszenia przez Organizatora.
 6. Rejestracja nie powoduje powstania po stronie Partnera zobowiązań względem Organizatora. Partner decyduje o rozpoczęciu lub zakończeniu współpracy z Organizatorem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

§ 3

Współpraca

 1. Umowa Partnerska zawierana jest w celu promowania, popularyzacji przez Partnera Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Organizatora, celem zwiększania sprzedaży Produktów, oferowanych przez Organizatora, w zamian za co Partner uzyskiwać będzie od Organizatora korzyść w formie prowizji.
 2. Organizator oferuje do nabycia Produkty w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatem obszar działania Partnera ograniczony jest do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Partner wykonując Umowę Partnerską działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz. Partner nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu i na rzecz Organizatora.
 4. Oferowane przez Partnera Produkty, utwory zawarte na stronie Sklepu Internetowego podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa własności intelektualnej.
 5. Wyłącznie w celu wykonania Umowy Partnerskiej Organizator udziela Partnerowi, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej sublicencji do używania i promowania Produktów o których mowa w ust. 4.
 6. Umowa Partnerska zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 7. Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy Partnerskiej w trybie natychmiastowym w wypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu, o czym Partner zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Partnera.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym Partner zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Partnera.

§ 4

Działania Partnera

 1. Partner może promować produkty wyłącznie na własnej stronie internetowej, na tablicy swoich mediów społecznościowych zapisanych na Koncie Partnera i potwierdzonych przez Organizatora – w szczególności Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Partner może odpowiadać na pytania zadane we wskazanych w sposób zachęcający do zainteresowania się Produktem lub Sklepem Internetowym.
 2. Link referencyjny może być umieszczany na banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnera, co do których Partner ma właściwe uprawnienia, a Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu reklamy w tych serwisach.
 3. Przy wykonywaniu Umowy Partnerskiej, Partner ma obowiązek:
  1. powstrzymywać się od wszelkich działań które mogą naruszać renomę i dobre imię Organizatora jego kontrahentów, współpracowników,
  2. przedstawiać wszelkie informacje o Produkcie w sposób nie budzący wątpliwości, że pochodzą od Partnera, korzystając materiałów przekazanych przez Organizatora,
  3. powstrzymywać się od czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  4. powstrzymywać się od działań, które mogą zostać uznane za przesyłania niezamówionej informacji handlowej, uprawianie spamu, naruszanie prywatności,
  5. udostępniać link referencyjny w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasad współżycia społecznego, norm etycznych, w szczególności zgodnie z ze uregulowaniami prawnymi dotyczącymi reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną. Zabronione jest udostępnianie linku referencyjnego w serwisach internetowych o treściach niezgodnych z prawem, naruszających dobre obyczaje, pornograficznych, politycznych, ideologicznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie, w szczególności udostępniających nielegalne oprogramowanie lub inne utwory,
  6. powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  7. nie podejmować działań skutkujących generowaniem „sztucznego ruchu”,
  8. zaniechać rozwiązań mających na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Organizatora lub służących fałszowaniu danych Programu,
  9. uzależnienia dostępu do usług czy świadczeń Partnera od aktywacji wygenerowanego linku, kliknięcia w reklamę z zaszytym linkiem,
  10. podszywania się pod Sklep Internetowy,
  11. reklamy w Google AdWords lub innych z użyciem słów PYspace, Play your space, pspace, pyspac, pyspejs, piłajspejs, PY-space, PY_space, PIAJspejs lub o zbliżonej treści albo formie w jakimkolwiek połączeniu z innym słowem,
  12. używanie programów do automatycznego dodawania wpisów, systemu wymiany linków oraz pressel page,
  13. umieszczanie linków referencyjnych w serwisach internetowych zawierających w nazwie domeny słowa: rabat, tanio, kupon, kod, promocja, okazja, oferta, profit, oraz ich odmiany, wyrazy pochodne, pokrewne, synonimy oraz wyrazy bliskoznaczne,
 4. Zabronione jest wyświetlanie całości Sklepu Internetowego w ramce (iframe) poza indywidualnie ustalonymi przypadkami.
 5. Zabronione jest wyświetlanie Sklepu Internetowego jako pop-up, pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji.
 6. Partner nie może zapewniać żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu Kupującemu gwarancji innych, niż te wydawane przez Organizatora, bez jego zgody.
 7. Partner w swojej działalności w ramach Programu, w bezpośrednich rozmowach i konwersacjach z innymi osobami, będzie dbał o nienaganny wizerunek Organizatora i Sklepu Internetowego.
 8. Partner w ramach prowadzenia kampanii Adwords lub podobnej, ma obowiązek dodania do wszystkich istniejących tego typu kampanii wykluczających słów kluczowych na poziomie kampanii uniemożliwiających wyświetlanie się reklam w wynikach wyszukiwania dla zapytań zawierających frazy PYspace, Play your space, pspace, pyspac, pyspejs, piłajspejs, PY-space, PY_space, PIAJspejs oraz ich pochodnych.
 9. W ramach funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Organizatora zapewnione jest, że jedna transakcja z Kupującym może być przypisana do jednego Partnera.

§ 5

Prowizja

 1. Prowizja należna Partnerowi obliczana będzie od zrealizowanych przez Kupującego transakcji sprzedaży poprzez link referencyjny danego Partnera. Wykaz aktualnych prowizji znajduje się na stronie Programu w zakładce „Aktualne prowizje” oraz w informacji na Koncie Parter. Jeśli Prowizja została uzgodniona indywidualnie zostanie to potwierdzone na Koncie Partnera.
 2. Koniecznym warunkiem do uznania Kupującego za osobę poleconą przez Partnera i naliczenia prowizji jest to, aby Kupujący został przekierowany do Sklepu Internetowego na kartę produktową dowolnego Produktu z użyciem linku referencyjnego udostępnionego Kupującemu przez Partnera. Partner ma możliwość samodzielnego wygenerowania linku referencyjnego.
 3. Prowizja zależna jest od aktualnej ceny sprzedaży Produktu i obliczana jest zgodnie z ceną obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz naliczeniu prowizji nastąpi zmiana wartości sprzedaży (np. udzielony Kupującemu rabat po dokonaniu zakupu), od której naliczono Partnerowi prowizje, wówczas zmianie ulega wysokość prowizji stosownie do wartości sprzedaży.
 4. Wysokość prowizji będzie określana jako % wartości sprzedaży dla danej transakcji, zgodny z Prowizją obowiązującą dla danego Partnera; wysokość ta nie będzie uwzględniać kosztów Dostawy.
 5. Prowizja nie jest naliczana za zakupy własne Partnera, także z użyciem linku referencyjnego.
 6. Organizator może zwrócić się do Partnera o podanie dodatkowych informacji, albo dostarczenia dokumentów, oświadczeń lub podjęcia dodatkowych działań w wypadku gdy okaże się to niezbędne do ustalenia wysokości prowizji lub podstawy do jej wypłacenia.
 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy Partnerskiej Partner nie może zażądać wypłaty prowizji, co do których Partner nie złożył zlecenia wypłaty przed wypowiedzeniem.
 8. W wypadku gdy Organizator stwierdzi w trakcie obowiązywania Umowy Partnerskiej lub po jej wygaśnięciu, że Partner podjął działanie w celu uzyskania prowizji w sposób nieuczciwy, niezgodny z prawem lub niezgodny z Regulaminem, Organizator ma prawo do anulowania wszelkich przyznanych prowizji, a Parter zobowiązuje się do ich zwrotu w terminie 7 dni od wezwania przesłanego na e- maila znajdującego się w Koncie Partnera.
 9. Jeśli Kupujący zrezygnuje z zakupu lub odstąpi od Umowy Sprzedaży Produktu, Konto Partnera zostanie pomniejszone o wartość zakupu zwróconych Produktów.
 10. W terminie do 45 dni od zakupu Produktu przez Kupującego Organizator dokonuje weryfikacji zakupu. Pozytywna weryfikacja skutkuje przyznaniem prowizji Partnerowi.
 11. Wypłata prowizji w każdym wypadku następuje nie wcześniej niż po weryfikacji o której mowa w pkt. 10.
 12. Wypłata prowizji następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu kwoty minimalnej w wysokości 100 zł (słownie: sto zł).Naliczanie prowizji będzie prowadzone z dokładnością do 0,01 zł
 13. Wypłaty prowizji są realizowane poprzez przelew bankowy.
 14. Stosowane przez Organizatora oprogramowanie automatycznie rozpoznaje Partnerów, którym naliczana jest prowizja po specjalnym ID zapisanym na komputerze Klienta w plikach „cookies” w momencie kliknięcia przez Klienta w link wygenerowany przez Partnera.
 15. Stosowane przez Organizatora oprogramowanie będzie odnawiało plik „cookie” za każdym razem, gdy Klient kliknie w link wygenerowany przez Partnera, nadpisując tym samym poprzednią wartość ID.
 16. W celu wypłaty zgromadzonej prowizji Parter powinien:
  1. zalogować się do swojego Konta Partnera
  2. kliknąć w zakładkę „Wypłać prowizję”,
  3. wypełnić poprawnie formularz wypłaty,
  4. podać kwotę prowizji,
  5. potwierdzić realizację do wypłaty.
 17. Podstawą do wypłaty prowizji dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź spółek prawa handlowego jest wystawienie przez Partnera faktury na kwotę wypłacanej prowizji powiększonej o podatek VAT z 30-dniowym terminem płatności.
 18. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgromadzona prowizja stanowi przychody z innych źródeł o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1128). Organizator zobowiązuje się na podstawie art. 42a wskazanej wyżej ustawy do sporządzenia informacji PIT-11 dla Partnera i przekazania jej Partnerowi i właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://pyspace.pl/pages/polityka-prywatnosci.

§ 7

Cookies

 1. Informacje na temat plików cookies dostępne są pod adresem https://pyspace.pl/pages/polityka-cookies.

§ 8

Reklamacje

 1. Parter ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Programu.
 2. Reklamacje należy kierować na adres: kontakt@pyspace.pl . Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Informację o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Partner otrzyma drogą e-mailową.

§ 9

Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres e-mail Partnera.
 2. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie komunikatu umieszczanego w Koncie Partnera.
 3. Partner ma prawo do rozwiązania Umowy Partnerskiej w przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się z Programu i wygaśnięciem Umowy Partnerskiej.

§ 10

Ryzyka

 1. Zagrożeniem użytkownika Internetu, w tym Partnera, jest możliwość oraz ryzyko przejęcia kontroli nad urządzeniem elektronicznym Partnera lub uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Konta Partnera przez osoby trzecie.
 2. Wskazane w ust. 1 ryzyko Partner powinien eliminować podejmując wszelkie dostępne środki ochrony, w szczególności stosując zabezpieczenia i oprogramowania na swoim urządzeniu elektronicznym.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią jedyne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Partnerem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia współpracy na zasadach odmiennie uregulowanych niż w Regulaminie, na podstawie odrębnych pisemnych porozumień.