GDPR Compliance

Plik do pobrania: Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy sklep internetowy działający pod adresem https://pyspace.pl/ (dalej: „Sklep”) jest obsługiwany przez Antwerp FP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50/115) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000691794, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, posiadającą NIP: 7010712349, REGON: 368138845 (dalej: „Spółka”).

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanując prawo do prywatności, osób których dane zostały pozyskane przez Spółkę w zw. z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, informujemy, że dane te przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”):

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Kontakt: kontakt@pyspace.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Michał Kluska. Z Inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail iod@pyspace.pl lub listownie na adres Spółki w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe w następujących celach zależnych od określonego stanu faktycznego:

   Cel przetwarzania

   Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

   Jeżeli kontaktujesz się z nami - obsługa zapytań klientów lub potencjalnych klientów.

   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

   Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub przygotowujesz się do jej zawarcia - zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

   Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

   Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem naszego kontrahenta lub dostawcy i Twoje dane zostały nam udostępnione w związku z wykonywaniem umowy.

   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze umowy.

   Źródłem pozyskania danych jest wówczas Twój pracodawca.

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

   Jeżeli chcesz złożyć reklamację albo zgłosić szkodę wyrządzoną przez Produkt.

   Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

   Dane osobowe będą przechowywane są przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

   Jeżeli jesteś kandydatką / kandydatem do pracy i odpowiadasz na nasze ogłoszenie rekrutacyjne.

   Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

   Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – wówczas okres ten będzie wynosił 1 rok od momentu zakończenia roku, w którym przekazane zostały dokumenty aplikacyjne.

   Więcej na ten temat znajdziesz każdorazowo w treści ogłoszenia o pracę.

   Jeżeli jesteś naszym pracownikiem albo współpracownikiem.

   Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

   Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

   Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

   W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

   Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

   Jeżeli odwiedzasz nasze social media, wchodzisz z nami w interakcje np. poprzez wysłanie wiadomości czy pozostawienie komentarza.

   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas obserwowania naszych portali społecznościowych, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

   Jeżeli prowadzimy spór albo egzekwujemy należności.

   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

   Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

   Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera / prowadzimy wobec Ciebie działania marketingowe.

   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na działalności marketingowej – w tym wysyłanie newslettera.

   Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

   Jeżeli bierzesz udział w konkursach i akcjach promocyjnych, a także w organizowanych przez nas eventach.

   Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu konkursów i akcji promocyjnych, a także organizacja eventów.

   Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku konkursów i promocji, które podlegają rozliczeniom podatkowym.

   Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. W zakresie realizacji obowiązków prawnych – 6 lat.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym Sklep może przekazywać dane osobowe, mogą być:
  • organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,
  • Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe,
  • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, finansowe instytucje 
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji, podmioty świadczące usługi marketingowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 2. Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.
 3. Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Podanie danych osobowych jest generalnie dobrowolne jednak niezbędne do m.in.: uzyskania odpowiedzi na przesłane do Administratora pytanie, zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, otrzymywania materiałów dotyczących produktów Administratora. Obowiązek przetwarzania danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym w przypadku procesów rekrutacyjnych.

 

Logi serwera

Informacje o niektórych działaniach na Portalu są zapisywane w postaci logów na serwerze Spółki. Dane zbierane w ten sposób wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Sklepem

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszym rozdziale nie pozwalają na identyfikację określonych osób.

Przeglądane treści identyfikowane są za pomocą adresów URL. Dopuszcza się również możliwość zapisu informacji o przeglądarce użytkownika, adresie IP oraz dacie i godzinie wejścia.